Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số bao gồm: cực trị thỏa mãn các điều kiện cho trước, tương giao giữa hai đồ thị, tiếp tuyến của đồ thị hàm số Và một số bài toán biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị, điểm thuộc đồ thị. Xem dưới