Một kỹ thuật nhỏ để sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz được tác giả Võ Quốc Bá Cẩn tổng hợp lại là một tài liệu quý về bất đẳng thức dành cho chúng ta. Thông thường khi sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz (tham khảo ở [1]) để chứng minh các bất đẳng thức đối