Phương pháp đặt ẩn phụ được sử dụng nhiều trong giải phương trình, bất phương trình bậc cao. Và để tính tích phân thì người ta cũng dùng cách này. Về nguyên tắc các em cần đặt ẩn phụ sao cho không làm thay đổi cận của tích phân. Cách làm này được minh họa