Phương pháp đổi biến số là một phương pháp chứng minh bất đẳng thức được sử dụng trong các bài toán bất đẳng thức khi ta dự đoán được dấu bằng của bất đẳng thức xảy ra. Ngoài ra còn có thể áp dụng được với các bài toán bất đẳng thức khác có trong tài liệu bên dưới. Về nội dung của phương