Chuyên đề khối đa diện – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu Chuyên đề khối đa diện – Trần Quốc Nghĩa gồm 78 trang với nội dung gồm các vấn đề về khối đa diện: đa diện lồi, đa diện đều, thể tích đa diện.

– Vấn đề 1. Kiến thức cần nhớ
– Vấn đề 2. Khối đa diện
– Vấn đề 3. Đa diện lồi, đa diện đều
– Vấn đề 4. Thể tích khối đa diện