Chuyên mục: Khảo sát hàm số

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x)

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)

Cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) trong từng trường hợp cho trước. Toancap3.com đưa ra các trường hợp dưới đây: – Trường hợp 1. Tại một điểm trên đồ thị. – Trường hợp 2. Tại điểm có hoành độ trên đồ thị. – Trường hợp 3. Tại điểm có […]

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3