Công thức tính đạo hàm đầy đủ

Bảng đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản gồm hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ, hàm số căn bậc hai,đạo hàm hàm số lượng giác,…; và các quy tắc tính đạo hàm (đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương; đạo hàm hàm hợp) giúp các em dễ dàng ôn tập.

Định nghĩaf(x0)=limΔx0ΔyΔx;f(x0)=limΔx0f(x)f(x0)xx0f′(x0)=limΔx→0ΔyΔx;f′(x0)=limΔx→0f(x)−f(x0)x−x0

Công thức: (u+v)’ = u’+v’      (u.v)’=u’v+u.v’         (uv)=uvuvv2(uv)′=u′v−uv′v2

                   yx=yu.uxyx′=yu′.ux′         (k.u)=k.u(k.u)′=k.u′        (ku)=k.uu2

Nguồn: toancap3.com tổng hợp