Khái niệm về khối đa diện

Khái niệm về khối đa diện bao gồm: định nghĩa lăng trụ và hình chóp, khái niệm hình đa diện.