Kỹ thuật tính đạo hàm bằng máy tính cầm tay !

Tính đạo hàm là một trong những kỹ năng rất quan trọng trong việc giải toán. Để học tốt phần này, toán cấp 3 gửi đến các em học sinh chuyên đề: Kỹ thuật tính đạo hàm bằng máy tính cầm tay. Học xong phần này các em có thể:

1. Tính đạo hàm của hàm số tại một điểm.

2. Xác định giá trị của các tham số để đạo hàm số có tại một điểm cho trước.

3. Xác định giá trị của các tham số để hai đồ thị tiếp xúc nhau tại một điểm có hoành độ cho trước.

4. Xác định giá trị của tham số để hàm số đạt cực đại hoặc cực tiểu tại một điểm x¬0 cho trước.

5. Xác định công thức đạo hàm của một hàm số.