Toancap3.com giới thiệu các em phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian với cách làm đầy đủ dưới đây. Cụ thể qua các ví dụ. Nội dung chính của phương pháp là ta sẽ chứng minh cho 3 điểm thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt. Phương pháp cần dùng: Cách tìm giao