Chúng ta có thể dụng bất đẳng thức Côsi (Cauchy) để chứng minh bất đẳng thức lượng giác. Phương pháp chứng minh BĐT lượng giác bằng Cauchy qua các ví dụ.