Thêm một cách chứng minh bất đẳng thức lượng giác bằng việc sử dụng bất đẳng thức Jensen. Hơi lạ so với các em ít làm toán bất đẳng thức phải không nào.