Tổng quát lý thuyết đại cương về phương trình 1. Định nghĩa phương trình một ẩn – Phương trình một ẩn số với biến x là một mệnh đề chứa biến có dạng: f(x) = g(x) (1) trong đó f(x), g(x) là các biểu thức với biến số x. Ta gọi f(x) là vế trái