Lý thuyết đại cương về phương trình

Tổng quát lý thuyết đại cương về phương trình

1. Định nghĩa phương trình một ẩn

– Phương trình một ẩn số với biến x là một mệnh đề chứa biến có dạng: f(x) = g(x) (1)

trong đó f(x), g(x) là các biểu thức với biến số x. Ta gọi f(x) là vế trái và g(x) là vế phải của phương trình.

– Điều kiện xác định của phương trình là điều kiện của biến x để các biểu thức ở hai vế có nghĩa.

– Nếu có số \(\displaystyle {{x}_{0}}\) thỏa mãn điều kiện xác định và \(\displaystyle f({{x}_{0}})=g({{x}_{0}})\) là mệnh đề đúng thì ta nói \(\displaystyle {{x}_{0}}\) là nghiệm của phương trình (1).

Một phương trình có thể có nghiệm và cũng có thể vô nghiệm.

Ví dụ: Phương trình: 2 = 3x – 4 có một nghiệm là 2
Phương trình \(\displaystyle x_{{}}^{2}+3=1\) vô nghiệm

2. Khái niệm phương trình trương đương

Hai phương trình:

\(\displaystyle {{f}_{1}}(x)={{g}_{1}}(x)\) (1)

\(\displaystyle {{f}_{2}}(x)={{g}_{2}}(x)\) (2)

đươc gọi là tương đương và được kí hiệu là: \(\displaystyle {{f}_{1}}(x)={{g}_{1}}(x)\) ⇔ \(\displaystyle {{f}_{2}}(x)={{g}_{2}}(x)\) nếu các tập nghiệm của 2 phương trình này bằng nhau.

Định lí:

a) Nếu h(x) là biểu thức thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình f(x) = g(x) thì ta có:

f(x) + h(x) = g(x) + h(x) ⇔ f(x) = g(x)

b) Nếu h(x) thỏa mãn điều kiện xác định và # 0 với mọi x thỏa mãn điều kiện xác định thì ta có:

f(x).h(x) = g(x).h(x) ⇔ f(x) = g(x)

⇔ f(x) = g(x)

3. Khái niệm phương trình hệ quả

Phương trình \(\displaystyle {{f}_{2}}(x)={{g}_{2}}(x)\) là phương trình hệ quả của phương trình \(\displaystyle {{f}_{1}}(x)={{g}_{1}}(x)\), kí hiệu \(\displaystyle {{f}_{1}}(x)={{g}_{1}}(x)\) => \(\displaystyle {{f}_{2}}(x)={{g}_{2}}(x)\)

nếu tập nghiệm của phương trình thứ nhất là tập con của tập nghiệm của phương trình thứ hai.

Ví dụ: 2x =6 – x => (x-2)(x+1)=0