Lý thuyết hàm số liên tục 1. Định nghĩa hàm số liên tục Định nghĩa. Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và [latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex] ∈ K . Hàm số y = f(x) đươc gọi là liên tục tại [latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex] nếu f(x) = f([latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex]) – Hàm số y =