Lý thuyết phương sai và độ lệch chuẩn 1. Phương sai là gì? Phương sai của một bảng số liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của các số liệu so với số trung bình của nó. Phương sai của bảng thống kê dấu hiệu x, kí hiệu là [latex]\displaystyle S_{x}^{2}[/latex]. Công thức