Thẻ: đồ thị hàm số

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x)

Cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) trong từng trường hợp cho trước. Toancap3.com đưa ra các trường hợp dưới đây: – Trường hợp 1. Tại một điểm [latex]\displaystyle {{M}_{0}}({{x}_{o}};{{y}_{o}})[/latex] trên đồ thị. – Trường hợp 2. Tại điểm có hoành độ [latex]\displaystyle {{x}_{o}}[/latex] trên đồ thị. – Trường hợp