52 câu trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan

Tài liệu gồm 52 câu trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan của tác giả Cao Đình Tới. Các bài tập đều có đáp án.