Muốn viết phương trình đường trung tuyến của tam giác ta cần hiểu rõ các khái niệm, tính chất và tọa độ trung điểm đoạn thẳng, tạo độ trọng tâm của tam giác. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại lý thuyết, sau đó sẽ áp dụng vào ví dụ về viết phương trình đường trung