Thẻ: khảo sát

Phương pháp giải các bài toán phần khảo sát hàm số và bài tập áp dụng

Trong các bài toán phần khảo sát hàm số ở các đề thi chúng ta thường thấy có nhiều dạng bài. Và sau đây là các dạng đó. Các mục với các dạng bài toán được giới thiệu: 1. Bài toán về đồng biến và nghịch biến – Xét sự đồng biến, nghịch biến – Tìm