Các dạng toán trắc nghiệm nguyên hàm và tích phân

Các dạng toán trắc nghiệm nguyên hàm và tích phân gồm: tìm nguyên hàm và tích phân trực tiếp, tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước…

Cụ thể chuyên đề toán trắc nghiệm nguyên hàm và tích phân gồm các dạng sau:

Dạng 1: Tìm nguyên hàm và tích phân trực tiếp

Dạng 2: Tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 3: Nguyên hàm và tích phân liên quan đến hàm số

Dạng 4: Kiểm tra khả năng thông hiểu và vận dụng các phương pháp tính nguyên hàm và tích phân

Dạng 5: Ứng dụng của tích phân tính diện tích, thể tích

Dạng 6: Tìm các quan hệ của hệ số trong kết quả của nguyên hàm và tích phân, đồng nhất hệ số

Dạng 7: Kiểm tra tính chất của nguyên hàm, tích phân

Dạng 8: Ứng dụng của nguyên hàm và tích phân trong bài toán thực tế

Dạng 9: Nguyên hàm và tích phân bậc cao

Các em xem các dạng toán trắc nghiệm nguyên hàm và tích phân dưới đây: