Cách viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước

Để phương viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước các em có thể làm theo 2 cách mà Toancap3.com giới thiệu dưới đây.

Cho đồ thị (C): y = f(x) và điểm A(a;b) cho trước. Viết PTTT của (C) đi qua A

Phương pháp:

Cách viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước