Ebook Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio – Nguyễn Thế Lực

Ebook Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio – Nguyễn Thế Lực gồm 200 trang trình bày các thủ thuật giải nhanh Toán 12.

Nội dung gồm các skill công phá trắc nghiệm Toán 2017 và nó cũng áp dụng cho trắc nghiệm Toán 2018.