Lý thuyết hàm số bậc 2 1. Định nghĩa hàm số bậc 2 Hàm số bậc hai là hàm số có công thức:  [latex]\displaystyle y=ax_{{}}^{2}+bx+c[/latex] ( với a ≠ 0) Tập xác định (TXĐ): D = R. 2. Tính biến thiên của hàm số bậc 2 Bảng biến thiên của hàm số: a > 0 hàm