Ở bài viết này, Toán cấp 3 sẽ giới thiệu với các em cách chứng minh một bài toán bất đẳng thức bằng 3 cách giải khác nhau. Bài tập: Cho x, y, z > 0 và xyz + x + z = y . Tìm max : [latex]\displaystyle P=\frac{2}{1+x_{{}}^{2}}-\frac{2}{1+y_{{}}^{2}}+\frac{3}{1+z_{{}}^{2}}[/latex] Lời giải theo 3 cách khác