Bài viết hôm nay giới thiệu với các em cách sử dụng tính chất đẳng cấp trong chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị của một biểu thức. Trước hết chúng ta cần nhắc lại định nghĩa biểu thức đẳng cấp: Biểu thức [latex]\displaystyle f({{x}_{1}},{{x}_{2}},…,{{x}_{n}})[/latex] được gọi là biểu thức đẳng cấp bậc