Thẻ: đơn điệu

2 phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước

Từ các điều kiện để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước chúng ta lập được ra 2 phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước. Có hai phương pháp chính để giải các bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước. PP1: Rút theo , rồi dựa

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức là một trong những phương pháp căn bản để chứng minh các bất đẳng thức lượng giác và bất đẳng thức chứa ẩn. Muốn xác định được tính đơn điệu của hàm số, người ta thường phải sử dụng đạo hàm. Nói

Tính đơn điệu của hàm số y = f(x)

Tính đơn điệu của hàm số y = f(x) 1. Định nghĩa hàm số tăng, hàm số giảm Hàm số f xác định trên K. Với mọi [latex]\displaystyle {{x}_{1}},{{x}_{2}}[/latex] thuộc K và [latex]\displaystyle {{x}_{1}}>{{x}_{2}}[/latex] – Nếu [latex]\displaystyle f({{x}_{1}})>f({{x}_{2}})[/latex] thì hàm số y = f(x) tăng trên K – Nếu [latex]\displaystyle f({{x}_{1}})<f({{x}_{2}})[/latex] thì hàm số y