Tóm tắt lý thuyết hình học Tọa độ trong không gian

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết hình học tọa độ trong không gian: vecto, phương trình mặt cầu, mặt phẳng, đường thẳng, vị trí tương đối đường thẳng, mặt phẳng.

Tóm tắt lý thuyết hình học Tọa độ trong không gian

Tóm tắt lý thuyết hình học Tọa độ trong không gian-3