Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12

Dưới đây là toàn bộ các công thức của chương trình Giải tích 12. Bao gồm:

- Công thức lũy thừa, logarit

- Công thức đạo hàm, nguyên hàm,

- Ứng dụng của tích phân tính diện tích, thể tích

- Công thức tính cực trị

- Tính đơn điệu của hàm số

- Công thức số phức.
Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12-1

Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12-3

Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12-4

Tóm tắt toàn bộ công thức giải tích 12-6