Tổng hợp: Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector

Để giúp các em có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu “Bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector”

Tổng quát

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT cho biết tài liệu gồm 26 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận thuộc chuyên đề vectơ.Nội dung gồm các bài:

Bài 1. Vectơ

+ Chủ đề I. Xác định vectơ

+ Chủ đề II. Hai vectơ cùng phương – hai vectơ bằng nhau

Bài 2. Tổng và hiệu hai vectơ

+ Chủ đề I. Tính tổng các vectơ – chứng minh đẳng thức vectơ

+ Chủ đề II. Tính độ dài vectơ

+ Chủ đề III. Quỹ tích và xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ

Bài 3. Tích một số với một vectơ

+ Chủ đề I. Tính độ dài vectơ

+ Chủ đề II. Phân tích vectơ và chứng minh các điểm thẳng hàng

+ Chủ đề III. Chứng minh đẳng thức vectơ

+ Chủ đề IV. Quỹ tích và xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ

Bài 4. Hệ trục tọa độ

+ Chủ đề I. Trục tọa độ

+ Chủ đề II. Tọa độ vectơ

+ Chủ đề III. Tọa độ điểm

Chi tiết: