Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề và suy luận toán học – Đại số 10

Sau khi học xong lý thuyết về mệnh đề (Mệnh đề phủ định, Mệnh đề kéo theo, Mệnh đề đảo, Mệnh đề tương đương, Mệnh đề chứa biến, Phép chứng minh phản chứng) các em làm những bài tập trắc nghiệm dưới đây.

Có đáp án.