Chuyên mục: Chuyên đề

Cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị

Ở bài viết này Toancap3.com hướng dẫn các em phương pháp, cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị có ví dụ minh họa. Cho đồ thị (C): y = f(x) và điểm Mo (xo; yo) ∈ (C). Viết phương trình tiếp tuyến (PTTT) của (C) tại điểm Mo Phương pháp: Từ ý

Cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm

Toán cấp 3 hướng dẫn các em cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm. Phương pháp này được thể hiện qua các ví dụ minh họa có lời giải. 1. Khái niệm phương trình tiếp tuyến Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x) tại điểm M0(x0;y0) là y−y0=y′(x0).(x−x0) Như vậy