Thẻ: đại số 11

Vi phân

Định nghĩa vi phân Cho hàm số y = f(x) xác định trên (a;b) và có đạo hàm tại x ∈ (a;b). Giả sử ∆x là số gia của x sao cho x + ∆x ∈ (a;b). Tích f'(x)∆x (hay y’.∆x) được gọi là vi phân của hàm số y = f(x) tại x ứng

Đạo hàm cấp 2

Lý thuyết đạo hàm cấp 2 1. Định nghĩa đạo hàm cấp 2 Giả sử hàm số f(x) có đạo hàm f'(x). Nếu f'(x) cũng có đạo hàm thì ta gọi đạo hàm của nó là đạo hàm cấp hai của f(x) và kí hiệu f”(x): (f'(x))’ = f”(x) . 2. Ý nghĩa cơ học

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số 1. Giới hạn hữu hạn +) Cho khoảng K chứa điểm [latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex] và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{[latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex]}. [latex]\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L[/latex] khi và chỉ khi với dãy số ([latex]\displaystyle {{x}_{n}}[/latex]) bất kì, [latex]\displaystyle {{x}_{n}}[/latex] ∈ K \{[latex]\displaystyle