Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

1. Giới hạn hữu hạn

+) Cho khoảng K chứa điểm \(\displaystyle {{x}_{0}}\) và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{\(\displaystyle {{x}_{0}}\)}.

\(\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L\) khi và chỉ khi với dãy số (\(\displaystyle {{x}_{n}}\)) bất kì, \(\displaystyle {{x}_{n}}\) ∈ K \{\(\displaystyle {{x}_{0}}\)} và xn → \(\displaystyle {{x}_{0}}\), ta có:
\(\displaystyle \underset{{}}{\mathop{\lim }}\,f({{x}_{n}})=L\).

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

2. Giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-1

3. Các giới hạn đặc biệt

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-2

4. Định lí về giới hạn hữu hạn

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-3

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-4

5. Quy tắc về giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-5

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur