Thủ thuật casio tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Khi giải những bài toán trắc nghiệm tìm GTLN, GTNN của hàm số các em hãy dùng Thủ thuật casio tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất dưới đây.