Bài tập hàm số, đồ thị và ứng dụng Toán 10 KNTTVCS(Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Trường phổ thông trung học thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẻ bài viết Bài tập hàm số, đồ thị và ứng dụng Toán 10 KNTTVCS  .Bài viết này  gồm 36 trang phân dạng và tuyển chọn các bài tập chủ đề hàm số, đồ thị và ứng dụng trong chương trình môn Toán 10 KNTTVCS (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

MỤC LỤC:
Chương 6 HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 1.
BÀI 15 – HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 1.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.
B RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 2.
+ Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm 2.
+ Dạng 2: Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số 3.
+ Dạng 3: Tìm khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số 4.
+ Dạng 4: Vẽ đồ thị hàm số cho bởi nhiều biểu thức 5.
+ Dạng 5: Viết công thức hàm số cho một số bài toán thực tế 5.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 8.
BÀI 16 – HÀM SỐ BẬC HAI 12.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 12.
B RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 13.
+ Dạng 1: Đồ thị hàm số bậc hai và các vấn đề liên quan 13.
+ Dạng 2: Xác định hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c 13.
+ Dạng 3: Ứng dụng của hàm số bậc hai trong thực tế 14.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 15.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 18.
BÀI 17 – DẤU TAM THỨC BẬC HAI 22.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 22.
B RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 23.
+ Dạng 1: Xét dấu tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c với a khác 0 23.
+ Dạng 2: Giải bất phương trình bậc hai 24.
+ Dạng 3: Vận dụng, thực tiễn 24.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 25.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 27.
BÀI 18 – PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 31.
A RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 31.
+ Dạng 1: Giải phương trình dạng √(ax2 + bx + c) = √(dx2 + ex + f) 31.
+ Dạng 2: Giải phương trình dạng √(ax2 + bx + c) = √(dx + e) 31.
+ Dạng 3: Vận dụng, thực tiễn 31.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 32.

bai-tap-ham-so-do-thi-va-ung-dung-toan-10-knttvcs-phung-hoang-em

Toán học là một môn khoa học thú vị. Nếu các bạn có yêu thích môn toán học ,các bạn có thể lựa chọn tuyển sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông Sài Gòn với tổ hợp tăng cường toán , lý, hóa hoặc  toán, văn, anh