Bài tập trắc nghiệm Số gần đúng và Sai số – Đại số 10

Sau khi học xong lý thuyết về Số gần đúng, Sai số tuyệt đối, Độ chính xác của một số gần đúng, Sai số tương đối, Qui tròn số gần đúng, Chữ số chắc. Các em thực hành làm bài tập dưới đây.

Có đáp án.