Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Trần Đình Cư

Tài liệu Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Trần Đình Cư gồm 136 trang với nội dung gồm:

Bài 1. Hàm số lượng giác

A. Cơ sở lý thuyết
B. Phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số
+ Dạng 2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số
+ Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất và và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác
+ Dạng 4. Chứng minh hàm số tuần hoàn và xác định chu kỳ của nó
+ Dạng 5. Vẽ đồ thị hàm số lượng giác
C. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

A. Cơ sở lý thuyết
B. Phương pháp giải bài tập
C. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 3. Phương trình lượng giác thường gặp

A. Cơ sở lý thuyết và phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác
+ Dạng 2. Phương trình bậc nhất theo sinx và cosx
+ Dạng 3. Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx
+ Dạng 4. Phương trình đối xứng

B. Câu hỏi trắc nghiệm