Đề cương ôn tập Toán 12 học kỳ I năm 2013-2014

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC

– Khảo sát , vẽ đồ thị của hàm số.

– Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên của hàm số; cực trị; tiếp tuyến; tiệm cận của đồ thị hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước; tương giao của hai đồ thị; (một trong hai đồ thị là đường thẳng).

– Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

– Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và logarit.

– Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

B. CÁC BÀI TOÁN ÔN TẬP