Mẹo chung Oxyz về tọa độ điểm đặc biệt

A. Mẹo chung: xử lý phần bị khuyết trong cụm từ “Oxyz”. Vấn đề sẽ xử lý theo quy luật gì cho phần bị khuyết đó trong tọa độ điểm \(M\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}};{{z}_{0}} \right)\)?