Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trùng phương

Khảo sát đồ thị hàm số trùng phương có các bước tương tự như khảo sát đồ thị hàm số bậc 3. Chỉ khác ở chỗ đồ thị hàm số trùng phương (bậc 4) nhận trục tung làm trục đối xứng.

Sơ đồ khảo sát hàm số trùng phương [latex]\displaystyle y=ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c[/latex] ( với a # 0) được trình bày ở dưới đây.

Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trùng phương

Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trùng phương-1

Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trùng phương-2