Lý thuyết hình học không gian cần lưu ý

Giáo viên Lê Bá Bảo trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế đã soạn ra tài liệu về lý thuyết hình học không gian cần lưu ý khi làm bài hình không gian Oxyz.