Phương pháp tính giới hạn dãy số, hàm số bằng máy tính cầm tay

Các em có thể sử dụng máy tính cầm tay (máy tính casio) để tính được giới hạn của dãy số, hàm số với phương pháp dưới đây.

Trong bài viết này, Toancap3.com trình bày phương pháp trên máy tính casio fx 570vn plus. Đối với các dòng máy tính khác cũng được thực hiện các thao tác khác tương tự.

Phương pháp tính giới hạn bằng máy tính casio fx 570vn plus

1. Cách tính giới hạn dãy số

Để tính giới hạn dãy số lim f(n)

– Bước 1: Nhp vào máy tính biu thc f (X)

– Bước 2: Bm phím CALC máy tính hi X = ?. Ta nhp giá trị đủ ln, ví d108 (vì n → +∞ )

2. Cách tính giới hạn hàm số

Để tính: lim f(x)
              x → xo

– Bước 1: Nhp vào máy tính biu th(X)

– Bước 2: Bm phím CALC. máy tính hi X = ?. Ta nhp vào giá trxp xbng xo

* Chú ý

– Nếxo là mt shu hn ta nhp X = xo 108 hoc x– 108

– Nếu x → xo+ ta nhập X = x108

– Nếu x → xo ta nhập X = x– 10-8

– Nếu xo +∞ ta nhp mt giá trị đủ ln, ví dX = 108

– Nếu x-∞ ta nhp mt giá trâm đủ nh, ví dX = –108

Ví dụ 1: Tính giới hạn dãy số: $latex \displaystyle \lim \frac{n_{{}}^{2}+\sqrt{n_{{}}^{2}-3n+2}}{n_{{}}^{2}+3n}$

Giải:

Nhập vào máy biểu thức: $latex \displaystyle \frac{X_{{}}^{2}+\sqrt{X_{{}}^{2}-3X+2}}{X_{{}}^{2}+3X}$

Bấm CALC máy hỏi X = ? ta nhập 108 , ta được kết quả 0,99999998.

Vậy $latex \displaystyle \lim \frac{n_{{}}^{2}+\sqrt{n_{{}}^{2}-3n+2}}{n_{{}}^{2}+3n}=1$

Ví dụ 2: Tính giới hạn hàm số:

Phương pháp tính giới hạn dãy số, hàm số bằng máy tính cầm tay-1

Giải:

Nhập vào máy biểu thức: $latex \displaystyle \frac{X_{{}}^{3}-2X_{{}}^{2}+1}{2X_{{}}^{3}+X-1}$

Bấm CALC máy hỏi X = ? ta nhập 108 , ta được kết quả 0,4999999 .

Vậy I = 0.5

Qua cách tính giới hạn dãy số, hàm số bằng máy tính cầm tay mà Toán cấp 3 vừa trình bày ở trên, các em học sinh có thể áp dụng để làm các bài tập trắc nghiệm giới hạn dễ dàng hơn.