Sử dụng BĐT Chebyshev để chứng minh BĐT lượng giác

Các em có biết sử dụng bất đẳng thức Chebyshev để chứng minh bất đẳng thức lượng giác không? Hãy xem ví dụ ngay bên dưới đây nhé.

Sử dụng BĐT Chebyshev để chứng minh BĐT lượng giác-1

Sử dụng BĐT Chebyshev để chứng minh BĐT lượng giác-2

Sử dụng BĐT Chebyshev để chứng minh BĐT lượng giác-3