Lý thuyết hàm số lượng giác

Hàm số lượng giác bao gồm các hàm số về sin, cos, tan, cot với các tính chất tập xác định, tuần hoàn, tập giá trị, đồ thị,

Và tính đồng biến, nghịch biến, tính chẵn lẻ, tọa độ tâm đối xứng. Chúng ta cùng xét các hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Lý thuyết hàm số lượng giác

2. Hàm số y = tan x và hàm số y = cot x

Lý thuyết hàm số lượng giác-1

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur